ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ป้องกันและฟื้นฟูผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เป็นหน่วยงานให้การช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์และด้อยโอกาส จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชน สร้างสายสัมพันธ์ครอบครัว จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รณรงค์เรื่องเอดส์
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 1.ให้ความรู้เรื่อโรคเอดส์ 2.ให้การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ 3.ให้คำปรึกษาเรื่อโรคเอดส์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนอายุระหว่าง 2-5 ปี อบรมครูพี่เลี้ยงสัมมนาประจำปี สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและการเลี้ยงดู มีผู้ปกครองเด็กมาบริจาคเงินเพื่อร่วมกิจกรรมสันทนาการ บริจาคสิ่งของให้กับเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ให้การสงเคราะห์แก่พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้การช่วยเหลือเมืองมหาสารคามเป็นเมืองการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ส่งเสริมการศึกษาปริญัติธรรมทุกแผนกแก่ภิกษุสามเณรและเยาวชนผู้สนใจ ส่งเสริมทุนการศึกษา ค้นคว้าปริวรรต อนุรักษ์วัตถุโบราณและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป บำรุงปัจจัยสี่แด่ พระภิกษุสามเณร
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สิ่งแวดล้อม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยากจนและด้อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ให้ทุนการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศีกษา จัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากไร้
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากจน คนชราผู้ประสบอุบัติภัย
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ช่วยเหลือคนพิการในด้านต่างๆ 1. การบริการด้านการป้องกันรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์ 2. บริการฟื้นฟูคนพิการทางด้านวิชาชีพสังคมศึกษา
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ส่งเสริมสถานพยาบาลสถานสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้า ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ส่งเสริมกิจการโรงเรียน สถานเลี้ยงเด็กอ่อน เด็กก่อนวัยเรียน และให้การสนับสนุนการศึกษาเด็กและเยาวชนส่งเสริมวัฒนธรรและการปฏิบัติตามคำสอนทางศาสนาให้คำแนะนำผู้ที่ขาดที่พึ่งทางใจ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ฝึกอบรมและให้การศึกษาเด็กปัญญาอ่อนสำรวจศึกษาค้นคว้าภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและการแพทย์ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานราชการและองค์การอื่นในการส่งเสริมกิจการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีปัญญาอ่อนบำบัดฟื้นฟูสงเคราะห์ครอบครัวฝึกอาชีพให้กับ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมการจัดสวัสดิการทุนอุปถัมภ์ให้กับพระภิกษุ สามเณร
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ