ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการดุแล รักษา ป้องกัน โรค ทางตา และสุข อนามัย สุขภาวะ ของผู้ มีปัญหา ทางสายตา และ โรค อื่นๆ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ป้องกันและฟื้นฟูผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เป็นหน่วยงานให้การช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์และด้อยโอกาส จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชน สร้างสายสัมพันธ์ครอบครัว จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รณรงค์เรื่องเอดส์
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 1.ให้ความรู้เรื่อโรคเอดส์ 2.ให้การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ 3.ให้คำปรึกษาเรื่อโรคเอดส์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนอายุระหว่าง 2-5 ปี อบรมครูพี่เลี้ยงสัมมนาประจำปี สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและการเลี้ยงดู มีผู้ปกครองเด็กมาบริจาคเงินเพื่อร่วมกิจกรรมสันทนาการ บริจาคสิ่งของให้กับเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ให้การสงเคราะห์แก่พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้การช่วยเหลือเมืองมหาสารคามเป็นเมืองการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ส่งเสริมการศึกษาปริญัติธรรมทุกแผนกแก่ภิกษุสามเณรและเยาวชนผู้สนใจ ส่งเสริมทุนการศึกษา ค้นคว้าปริวรรต อนุรักษ์วัตถุโบราณและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป บำรุงปัจจัยสี่แด่ พระภิกษุสามเณร
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สิ่งแวดล้อม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยากจนและด้อยโอกาส สนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ให้ทุนการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศีกษา จัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากไร้
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากจน คนชราผู้ประสบอุบัติภัย
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ช่วยเหลือคนพิการในด้านต่างๆ 1. การบริการด้านการป้องกันรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์ 2. บริการฟื้นฟูคนพิการทางด้านวิชาชีพสังคมศึกษา
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ส่งเสริมสถานพยาบาลสถานสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้า ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ส่งเสริมกิจการโรงเรียน สถานเลี้ยงเด็กอ่อน เด็กก่อนวัยเรียน และให้การสนับสนุนการศึกษาเด็กและเยาวชนส่งเสริมวัฒนธรรและการปฏิบัติตามคำสอนทางศาสนาให้คำแนะนำผู้ที่ขาดที่พึ่งทางใจ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ฝึกอบรมและให้การศึกษาเด็กปัญญาอ่อนสำรวจศึกษาค้นคว้าภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและการแพทย์ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานราชการและองค์การอื่นในการส่งเสริมกิจการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีปัญญาอ่อนบำบัดฟื้นฟูสงเคราะห์ครอบครัวฝึกอาชีพให้กับ
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมการจัดสวัสดิการทุนอุปถัมภ์ให้กับพระภิกษุ สามเณร
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ