ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สิ่งแวดล้อม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สงเคราะห์และการกุศลสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมด้านการศึกษาการกีฬา ศาสนา และศิปวัฒธรรม ช่วยเหลือผุ้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน ผุ้ประสบภัยด้านต่างๆ ส่งเสริมทางด้านการสังคมสงเคราะหืการกุศลสาธารณประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สิ่งแวดล้อม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พัฒนาและฟื้นฟูคนพิการและครอบครัว
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พัฒนาและฟื้นฟคนพิการและครอบครัว
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สิ่งแวดล้อม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ส่งเสริมและพัฒนาเด็กยากจน
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ช่วยเหลือนักเรียนเรียนดีพฤติดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ร่วมมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สนับสนุนการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์คนชราจังหวัดมหาสารคามให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดำเนินการปกป้องแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยดีและก่อให้เกิดประโยชน์
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เป็นหน่วยงานคุ้มครองช่วยเหลือและป้องกันการละเมิดสิทธิเด้กที่โดนทารุณกรรม ล่วงละเมิดทางเพศ และใช้แรงงานด้วยการ 1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปคุ้มครองและช่วยเหลือ 2. สร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงป้องกันเรื่องการพัฒนาเด็กและสังคมให้แก่ครอบครัวทั่วไป
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ