ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กิจกรรมการเรียนรู้ที่นำไปใช้กับเยาวชน
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากแข้งและโรงเรียนอื่นๆ เรื่องทุนสนับสนุนกิจการของโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ช่วยเหลือบุคลากรของโรงเรียนที่ประสบความเดือดร้อนร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 1.บำรุงการศึกษา ให้ทุนเด็กยากจนเรียนดี อาหารกลางวัน 2.ศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรม 3.ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 4.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สงเคราะห์ให้การประกอบอาชีพให้ชาวอิสานอยู่ดีกินดี ช่วยเหลือด้านสุขภาพพลานามัย สนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่วิชาการทางการเกษตรแผนใหม่บรรเทาทุกข์แก่ผู่ตกทุกข์ได้ยาก ส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อสาธารณประโยชน์
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สิ่งแวดล้อม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ให้การเผยแพร่หลักธรรมของพุทธศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนรักสามัคคี ส่งเสริมด้านการศึกษาหลักธรรมแก่เด็กเยาวชนนักศึกษา ส่งเสริมด้านการศึกษาและปฏิบัติธรรม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พัฒนาความเป็นผู้นำ / ผู้ตามที่ดี เยี่ยมเยียนสมาชิก พบปะ ประสานส่วนให้ความเป็นกันเอง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 1. โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสำหรับข้าราชการไม่ถือเป็นวันลา 2. โครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ใช้สมุนไพรรากไม้ 3 ราก 3. โครงการหน่วย อ.ป.ต.
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 1. โครงการลานวัด ลานใจ ลานกีฬา 2. โครงการวัดอุทยานการศึกษา 3. โครงการวัดพัฒนาตัวอย่าง 4. โครงการวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น 5. โครงการปฏิบัติธรรมจริยธรรม
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 1. จัดอบรมโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ปีละ 2 รุ่น ๆละ 160 คน 2 วัน 3 คืน 2. ส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเผ่าภูไท มีการตั้งชมรม เช่น ชมรมเขยสู่ ชมรมพ่อตา เป็นต้น 3. การจัดทำปุ๋ยชีวภาพ 4. การพัฒนาวัดให้น่าอยู่โดยพสกนิกร 5. สร้างภูมิคุ้มกันผู้ติดเหล้า บุหรี่ โดยได้วางกติกาว่า วัดนี้ปลอดเหล้าบุหรี่
  เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เป็นสถานที่ให้บริการในด้านการอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และจัดกิจกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนา
  ชีวิตและสุขภาพ
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 1. หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) 2. โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนข้าราชการ และประชาชน 3. โครงการอบรมจริยศึกษา 4. โครงการส่งเสริมหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม 5. โครงการส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 1. โครงการปฏิบัติธรรมจริยธรรม 2. โครงการบำบัดผู้ติดเหล้าด้วยสมุนไพร 3 ราก 3. โครงการ หน่วย อ.ป.ต. 4. วัดพัฒนาตัวอย่าง 5. โครงการอุทธยานการศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ