ภาคตะวันออก

 • ให้การอุปการะ ดูแล สตรีที่ประสบปัญหา ถูกทอดทิ้ง กระทำทารุณ อาสาดูแล พูดคุย ให้คำแนะนำ บริจาคเงิน สิ่งของ สำหรับเด็กแรกเกิด นอกสมรส ไปจนถึงสตรีถูกกระทำทารุณกรรม
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออก
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • 1.เพื่อเป็นกลไกในการประสานส่งเสริมสนับสนุนประชาคมชุมชนท้องถิ่น 2.เพื่อให้สมาชิกในชุมชนทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 3.ให้สมาชิกของชุมชนได้คิดแลกเปลี่ยนตัดสินใจได้ข้อตกลงนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อวิถีชีวิต อาสาให้ความรุ้ เพิ่มศักย์ภาพในชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคตะวันออก
 • แนะนำทความเข้าใจให้ชุมชนเรียนรู้หรือเรียนรู้วิถีชีวิตให้รู้เข้าใจปรัชญาต่างๆ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคตะวันออก
 • 1. จัดกิจกรรมคลายเครียดให้กับผู้สูงอายุ 2. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุประจำปี 3. จัดประชุมประจำเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 4. นันทนาการ/ฟื้นฟู สภาพจิตใจแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ภาคตะวันออก
 • เพื่อค้นคว้าความรู้เผยแพร่และปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออก
 • เป็นทุนการดำเนินกิจการพัฒนาเด็กวัดป่าคลองกุ้ง ส่งเสริมการศึกษาของเด็กที่พ้นภาระศูนย์
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออก
 • 1.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่บรรดาลูกหลานชาวจังหวัดตราด 2.ช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนโรงเรียนตราษตระการคุณและโรงเรียนอื่นๆใจจังหวัดตราดตามความสามารถ 3.ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล มอบเป็นทุนการศึกษา รายปี และทุนต่อเนื่องให้จนกว่าเรียนจบ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคตะวันออก
 • เพื่อส่งเสริมการศึกษาช่วยเหลือและสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังน้ำเย็น และร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออก
 • ทำงานในด้านการช่วยเหลือสังคมพัฒนาส่งเสริมทักษะการพัฒนาชีวิตให้แก่ผู้ที่มีปัญหาครอบครัว และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคตะวันออก
 • จัดเป็นทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวันช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนฯจัดเป็นทุนรางวัลประจำปี ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออก
 • ให้ทุนการศึกษานักเรียน ร.ร.มะขามฯ
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออก
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน ในชุมชน โดยเฉพาะเด็ก สตรี เยาวชน ทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุขและด้านสิ่งแวดล้อมอัน เป็นการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออก
 • ช่วยเหลือคนพิการเพื่อการกุศล
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภาคตะวันออก
 • ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มคนด้อยโอกาส ส่งเสริมให้การศึกษาและฝึกอาชีพ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออก
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคตะวันออก
 • ช่วยเหลือนักเรียนด้านทุนการศึกษา อาหารกลางวัน เครื่องเขียน แบบเรียน
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออก