ภาคตะวันออก

 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • อาสาช่วยเหลือนักเรียนที่ประพฤติดีแต่ยากจน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ภาคตะวันออก
 • เพื่อนำดอกเบี้ยจากเงินกองทุนและหรือมีผู้บริจาคมามอบเป็นเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและมีความประพฤติดี
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออก
 • งานเทศกาลกินเจของทางจังหวัดทุกๆปี ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทุกกรณี
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดการประถมศึกษาอำเภอวัฒนานคร ในด้านอาหารกลางวัน ทุนการศึกษา เสื้อผ้า เครื่องเขียน แบบเรียนช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการกีฬาของจังหวัด
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออก
 • เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไปต่างประเทศ บริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • บำบัดรักษาผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อในจังหวัดปราจีนบุรี
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคตะวันออก
 • สงเคราะห์ผู้สูงอายุและญาติผู้สูงอายุด้านการรักษาพยาบาล สันทนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคตะวันออก
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคตะวันออก
 • พัฒนาสาธารณกุศลของหมู่บ้านต่าง ๆ และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออก
 • การจัดการศึกษาของโรงเรียนพิษฏ์วิทยา ช่วยเหลือเด็กยากจน ประเภทของการให้ อาสาการดูแล และจัดกิจกรรม บริจาดเงิน และสิ่งของช่วยเหลือเด็กยากจน
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออก
 • ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ อบรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน ให้การช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟู เกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติด และผู้ติดเชื้อ H.I.V. พัฒนาส่งเสริมชุมชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิต สังคมวัฒนธรรม การศึกษา จริยธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคตะวันออก
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ศิลปวัฒนธรรม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนของร
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออก
 • สนับสนุนภัตตาหาร ปัจจัย ค่ารักษาพยาบาล
  ชีวิตและสุขภาพ
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออก
 • บำรุงพุทธศาสนา และการรักษาพยาบาลพระสงฆ์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออก
 • บำรุง บูรณะ และปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ส่งเสริมงานวัฒนธรรมฯลฯ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคตะวันออก
 • เป็นทุนการศึกษากับนักเรียนโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง เป็นการสนับสนุนกิจกรรมให้กับนักเรียนของโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • ช่วยเหลือการศึกษา อาหารกลางวันแก่นักเรียนยากจน
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออก