ภาคตะวันออก

 • คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออก
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออก
 • สงเคราะห์เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนของศาลจังหวัดจันทบุรี ในด้านสวัสดิการการศึกษา อบรม การฝึกวิชาชีพ จัดหาอาชีพ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคตะวันออก
 • ช่วยเหลือการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี สวัสดิการคณะกรรมการชุมชนย่อยเทศบาลเมือง
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออก
 • ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของพระ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออก
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • ช่วยเหลือจัดการเก็บศพไม่มีญาติและผู้ยากไร้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามธรรมชาติดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคตะวันออก
 • แจกข้าวสาร อาหารแห้งแก่ประชาชนที่ยากไร้ เมื่อเกิดน้ำท่วม เมื่อเกิดอุบัติเหตุอาสาสมัครกู้ภัยออกช่วยเหลือคนได้รับบาดเจ็บ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • 1. ให้ ช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับ ศึกษา 2. พัฒนาเสริมทักษะอาชีพให้แก่เด็ก
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออก
 • ให้ทุนการศึกษา อุปกรณ์ในโรงเรียน
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออก
 • ช่วยเหลือนักเรียนขาด ยากจนและค่าอาหารกลางวันเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออก
 • ทำนุบำรุงศาลหลักเมืองและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคตะวันออก
 • บริจาคเงินเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาด-แคลนและยากจน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออก
 • 1.การอาสา 2.ค่าภัตตาหารภิกษุสามเณร ค่ารักษาพยาบาลพระสงค์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออก
 • ที่ทำงานด้านสวัสดิการสังคมให้ การช่วยเหลือเด็ก เยาวชนที่ด้อยโอกาส
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออก
 • ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคตะวันออก
 • ส่งเสริมการสาธารณ ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออก
 • เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสวัสดิการและสาธารณสุขเด็กและคนชราในชนบทบำรุงส่งเสริมพุทธศาสนา ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคตะวันออก
 • สงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออก