ภาคตะวันออก

 • ช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการกีฬาของจังหวัด
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออก
 • ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กขาดแคลน การอาสา บริจาคสิ่งของ
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออก
 • ส่งเสริมการศึกษาของ ร.ร.วัดสิงห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน การอาสา บริจาคสิ่งของ บริจาคเงิน
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออก
 • มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่ขาดแคลน ส่งเสริมอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนฯ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • ดำเนินการสนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนยากจนในเขตพื้นที่กิ่งอำเภอเขาฉกรรจ์และดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือ ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออก
 • ช่วยเหลือทุนการศึกษา อาหาร กลางวันของนักเรียนยากจน ร.ร.สังกัดหมวดการศึกษาส่วน อ.เมือง
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออก
 • เพื่อใช้ในกิจกรรมของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน ตชด. เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียน ตชด.ที่เรียนดีแต่ยากจนเพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ หรือ ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออก
 • ช่วยเหลือหญิงขายบริการในพื้นที่เมืองพัทยาที่ต้องการเลิกจากอาชีพขายบริการ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออก
 • เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพารชสระแก้ว และโรงพยาบาลข้างเคียงรวมตลอดทั้งสถานพยาบาลอื่นๆในเครือข่าย และร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออก
 • มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคตะวันออก
 • ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนของ ร.ร.วัดบูรพา
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออก
 • ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกและบุคลในครอบครัวที่บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากหน้าที่สนับสนุนด้านสวัสดิการ จัดหาเครื่องมือเครื่งใช้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออก
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • ส่งเสริมเผยแพร่ พทุธศาสนาพัฒนาเยาวชนความรู้ด้านการศาสนา
  เด็ก เยาวชน
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออก
 • ภาคตะวันออก
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออก
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคตะวันออก
 • รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออก