ภาคตะวันออก

 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • อาสาให้ความรู้กิจกรรมนันทนาการ ฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่เด็กและครอบครัวเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  ภาคตะวันออก
 • ให้การดูแล อุปการะเด็กด้อยโอกาส ให้การศึกษา อบรม อาสาสมัครดูแล จัดกิจกรรม พูดคุย ให้ความอบอุ่น มอบความบันเทิง สอนหนังสือ บริจาดเงิน หรือสิ่งของ จัดเลี้ยงอาหารเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  ภาคตะวันออก
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  สิ่งแวดล้อม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออก
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคตะวันออก
 • เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออก
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • อุปการะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกสนับสนุนการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมการฝึกสอนกีฬาลอนเทนนิส
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออก
 • ให้การส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ ให้การช่วยเหลือแก่ผู้พิการด้านต่างๆ บริจาคสิ่งของ เช่น อุปกรณ์การฝึกอาชีพ สิ่งของเครื่องใช้
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออก
 • เพื่อสร้างเสริม ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาศูนย์กลางการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออก
 • เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุต่างๆเพื่อสนับสนุนราชการในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ และเก็บศพผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยประเภทต่างๆ และเพื่อฝึกฝนจิตใจสมาชิกของสมาคมให้มีจิตใจเสียสละ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออก
 • เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุต่างๆเพื่อสนับสนุนราชการในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ และเก็บศพผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยประเภทต่างๆ และเพื่อฝึกฝนจิตใจสมาชิกของสมาคมให้มีจิตใจเสียสละ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออก
 • ส่งเสริมอาชีพเพื่อ ประสานงานและร่วมมือองค์กรต่างๆทั้งในภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกจังหวัด เพื่อการช่วยเหลือฟื้นฟูคนตาบอดในจังหวัดสระแก้ว
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภาคตะวันออก
 • ส่งเสริมเผยแพร่เกียรติคุณและความสะดวกของคนตาบอด สนับสนุนให้สมาชิกได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมช่วยให้สามารถประกอบอาชีพได้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • อาสาให้ความรู้แก่เด็กทั้งทางด้านนันทนาการเพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่เด็กๆ ในชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออก
 • เพื่อจัดทำหนังสือประจำจังหวัดอันเป็นประโยชน์แก่ศาสนา
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคตะวันออก
 • ส่งเสริมความสามัคคี ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีศีลธรรมจรรยามารยาท
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคตะวันออก
 • ให้ทุนการศึกษานักเรียนยากจน ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคตะวันออก
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก