ภาคตะวันออก

 • วิทยาทานให้ความรู้ แนวคิด ความคิดเห็น ประสบการณ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างสตรีด้วยกัน
  สตรี สิทธิสตรี
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออก
 • ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร ส่งเสริมสัมพันธ์ภาพกับสถาบันเกี่ยวกับวิชาชีพครู
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคตะวันออก
 • 1. มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเมื่อนักเรียนไปต่างประเทศ 3. จ้างครูสอนวิชาฟิสิกส์คณิตศาสตร์ บรรณารักษ์วงโยธวาธิต
  เด็ก เยาวชน
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออก
 • ส่งเสริมการศึกษาศีลธรรมและวัฒนธรรมและสวัสดิภาพของนักเรียน
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคตะวันออก
 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออก
 • ร่วมมือร่วมใจกันแนะแนวในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิกตลอดตจนความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมหรือองค์กรอื่นใด
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออก
 • ส่งเสริมสาธารณกุศล การศาสนา สาธารณประโยชน์ วัฒนธรรมฯ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคตะวันออก
 • ส่งเสริมการศึกษาศีลธรรมและวัฒนธรรมและสวัสดิภาพของนักเรียน
  เด็ก เยาวชน
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออก
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก
 • ส่งเสริมสนับสนุนและแพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ พัฒนาคุณธรรม จิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี่ที่เหมาะสม สุขภาพของชุมชน
  สิ่งแวดล้อม
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออก
 • ส่งเสริมวิชาชีพ นสพ วิทยุโทรทัศน์ และธุรกิจสาร งานสื่อสารมวลชน ทุกชนิด/ประเภทส่งเสริมความเจริญด้านสาธารณประโยชน์ การกีฬา ฯลฯ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคตะวันออก
 • เผยแพร่และกระตุ้นให้เยาวชนรู้จักคุณค่าของการเล่นดนตรีไทยร่วมมือองค์การกุศล
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคตะวันออก
 • การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคตะวันออก
 • ส่งเสริมการศึกษาศีลธรรมและวัฒนธรรมและสวัสดิภาพของนักเรียน
  เด็ก เยาวชน
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออก
 • มอบทุนการศึกษาให้กับลูกหลานชาวใหหน่ำ เยี่ยมเยียนผู้ป่วยชาวใหหน่ำ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออก
 • สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออก
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคตะวันออก
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคตะวันออก
 • เพื่อให้หญิงไทยมีโอกาสพบปะสมาคม สนทนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคตะวันออก
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคตะวันออก