ภาคใต้

 • ส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกาย นันทนาการ- ตรวจสุขภาพ/ให้คำแนะนำ- บริการวิชาการด้านผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • เสริมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ให้ความรู้ด้านสุขภาพ เยี่ยมครอบครัวผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคใต้
 • เพื่อรวมสมาชิกจัดกิจกรรมพัฒนาและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและสังคม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคใต้
 • เพื่อรวมสมาชิกจัดกิจกรรมพัฒนาและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและสังคม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคใต้
 • เพื่อรวมสมาชิกจัดกิจกรรมพัฒนาและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและสังคม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคใต้
 • พบปะ พูดคุย ดูแลส่งเสริมสุขภาพ - ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • เพื่อรวมสมาชิกจัดกิจกรรมพัฒนาและสงเคราะห์ผู้สูงอายุและสังคม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคใต้
 • เพื่อปลูกฝังให้สมาชิกมีความรู้ เข้าใจการใช้วิทยุให้ถูกต้องทั้งสามารถช่วยเหลือสังคมและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • เป็นศูนย์รวมสมาชิกชาวไทยซิกข์ จังหวัดภูเก็ตและจัดกิจกรรมการกุศล ช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • เพื่อร่วมมือสร้างวรรณกรรมศิลปะและส่งเสริมการอ่านการเขียนในหมู่ประชาชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยสงเคราะห์ค่าจัดการศพ ให้ความรู้ บริจาคเงิน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคใต้
 • 1. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 2.แก้ปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน ในจังหวัดสงขลา
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • - บริการรักษาโรคพื้นฐาน - รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ - ค้นหา คัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง - อื่นๆ เกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคใต้
 • เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ได้รับความช่วยเหลือด้านร่งากาย จิตใจ สังคมเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและข้อมูลข่าวสารสู่สมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหางบประมาณและจัดสรรงบประมาณให้การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคใต้
 • เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่สมาชิกเพื่อควบคุมดูแล และส่งเสริมจรรยาบรรณอาชีพเว็บมาสเตอร์
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  ภาคใต้
 • เพื่อรวมสมาชิกการใช้จักรยานและจัดกิจกรรมสาธารณะ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • ปลูกจิตสำนึกเยาวชนทุกระดับให้เห็นถึงความเลวร้ายและเสียหายในการทุจริต
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคใต้
 • ช่วยเหลือบุคคลประสบภัย
  เด็ก เยาวชน
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ภาคใต้
 • ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคใต้