ภาคใต้

 • เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้กับผู้ติดเชื้อเอดส์เพื่อเป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์เพื่อให้ผู้ติดเชื้อได้พบปะพูดคุยและช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อพัฒนา เสริมสร้าง ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนาธรรม
  เด็ก เยาวชน
  ภาคใต้
 • ส่งเสริมพุทธศาสนา ช่วยเหลือสาธารณกุศล บริจาคเงิน ให้ความรู้
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคใต้
 • 1.ช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน 2.ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี กำพร้าบิดาขาดแคลน ทุนทรัพย์
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคใต้
 • ช่วยเหลือชาวประมงส่งเสริมอาชีพทางการประมง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคใต้
 • ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน ทุนการศึกษา
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคใต้
 • สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคใต้
 • เป็นองค์กรที่ให้การช่วยเหลือเด็ก เยาวชนที่ขาด แคลนทุนการศึกษาและมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ อาสาให้การบริการช่วยเหลือ ผู้อื่น
  เด็ก เยาวชน
  ภาคใต้
 • ดูแลและให้ที่อยู่อาศัยแก่คนชราที่ไร้ญาติขาดมิตร พร้อมทั้งจัดหมอมาดูแลสุขภาพของคนชรา ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการตามความเหมาะสม บริจาคเงิน ให้ที่อาศัย ตลอดจนการดูแลอาหารการกิน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  ภาคใต้
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคใต้
 • มอบทุนการศึกษาส่งเสริมการทำความดีของวีรชน ส่งเสริมด้านกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม บริจาคเงิน
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคใต้
 • อบรมปลูกฝังฟื้นฟูคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้ด้านศาสนาวัฒนธรรม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคใต้
 • 1.ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด 2. ช่วยเหลือผู้พิการ 3. ฝึกอาชีพ 1. ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้านการศึกษา 2. ช่วยเหลือการจัดงานศพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • มอบทุนการศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  ภาคใต้
 • ส่งเสริมการศึกษาทั้งด้านศาสนา และสามัญ รวมทั้งวิชาชีพ และช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ยากจนและบริการทาง อาสาให้ความรู้ และบริการทางสังคม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคใต้
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคใต้
 • 1) การอาสาเป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 2) บริจาคเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค 3) อาสาช่วยเหลือสาธารณกุศล เช่น ช่วยเหลือเงินค่าทำศพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคใต้
 • เป็นองค์กรที่ให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ยากจนและด้อยโอกาส และ จัดอบรมฝึกอาชีพ อาสาเป็นผู้อบรม
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคใต้
 • บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ บริการรถ,แรงงาน
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคใต้
 • ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • การช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยสึนามิด้านการซ่อมแซมอุปกรณ์ประมงเรือ/กระชัง -พัฒนาเด็ก/เยาวชน/สตรีในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามันด้านยาเสพติดเอดส์/ การส่งเสริมอาชีพสตรี
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคใต้