ภาคใต้

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนากับกลุ่มเยาวชน เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้หญิง เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  ภาคใต้
 • เพื่อสงเคราะห์ในการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคใต้
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัย บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ บริการรถ แรงงาน
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคใต้
 • มอบทุนการศึกษาส่งเสริมงานวิจัยและการศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
  เด็ก เยาวชน
  ภาคใต้
 • 1. จัดสถานที่สักการะบูชาให้กับประชาชนที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสต่อองค์พระ 2.ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย อุทกกภัย และวาตะภัย โดยมีเหตุเกิดขึ้นที่ใด มูลนิธิจะออกให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทันที ถ้ามีผู้บาดเจ็บจะนำส่งโรงพยาบาล ถ้ากรณีผู้เสียชีวิตไม่มีญาติก็จะนำไปยังที่สุสานมูลนิธิ ฯโดยมูลนิธิฯ จะมีเจ้าหน้าที่และอาสากู้ภัยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง บริจาคเงินเครื่องอุปโภค-บริโภค
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคใต้
 • มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ ประสบภัย
  เด็ก เยาวชน
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคใต้
 • โครงการฟื้นฟูและส่งเสริมศักยภาพชุมชนประสบภัยสึนามิภาคใต้ของประเทศไทย
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคใต้
 • มอบทุนการศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  ภาคใต้
 • ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ประเพณีและวัฒนธรรม
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคใต้
 • ช่วยเหลือเด็กกำพร้าด้านทุนการศึกษา,สุขภาพอนามัย -ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพแก่ ผู้ประสบภัยสึนามิ บริจาคทุนการศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคใต้
 • เป็นองค์กรที่บริจาคทุนทรัพย์แก่เด็กกำพร้าเด็กยากไร้ และขาดแคลน ทุนการศึกษาจัดอบรมผู้สอนและผู้บริหารศูนย์ตาดีกา เป็นผู้อบรมให้ความรู้ด้าน จริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชน
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคใต้
 • 1. เพื่อการสงเคราะห์เลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กกำพร้า และเร่ร่อนจรจัดที่อยู่ในสถานสงเคราะห์บ้านเด็กสงขลา 2. เพื่อการศึกษาและการนันทนาการเด็กในสถานสงเคราะห์
  เด็ก เยาวชน
  ภาคใต้
 • เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพของเด็ก และให้ที่พักแก่เด็กกำพร้าและยากจนที่กำลังศึกษา ระดับประถมมัธยม และอุดมศึกษา
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคใต้
 • ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคใต้
 • 1.ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ประเพณีและวัฒนธรรม 2.ช่วยเหลือการกุศลการสังคมสงเคราะห์
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคใต้
 • 1) การอาสาเป็นครูผู้สามารถสอนคัมภีร์อัลกุรอาน 2) บริจาคเงินสนับสนุนครูผู้สอนคัมภีร์อัลกุรอาน
  ศิลปวัฒนธรรม
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคใต้
 • เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่คนทั่วไป สนับสนุนคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามหลักการศาสนาอิสลาม สงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ยากจน ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา อาสาเป็นผู้อบรม ให้ความรู้แก่เด็ก สนับสนุนและบริจาคอุปกรณ์เล่าเรียนให้แก่เด็ก
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคใต้
 • มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือคนชราคนไร้ที่พึ่งยากไร้ และผู้ประสบภัย
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคใต้
 • ช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งและถูกทำร้าย ในประเทศไทย โดยเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง โดยเราจะทำการรักษา ฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับเหล่าสุนัขและแมวจรจัด
  ช่วยเหลือสัตว์
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ภาคใต้
 • ดำเนินการช่วยเหลือสิทธิและกฎหมายแก่ผู้ประสบภัยสึนามิ -ดำเนินการฝึกอบรมด้านกฎหมายแก่ประชาชนสิทธิของสตรี -ด้านกฎหมาย และการแบ่งมรดก -ช่วยเหลือเด็กกำพร้า
  สตรี สิทธิสตรี
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ภาคใต้