ภาคใต้

 • ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม บำรุงการกุศลและกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์
  ศิลปวัฒนธรรม
  ภาคใต้
 • เพื่อสนันดำเนินงานของโรงพยาบาลป่าตอง ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมกับองค์การกุศลๆ เพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความเป็นกลางและไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด
  สิ่งแวดล้อม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • เป็นโรงเรียนเอกชนการศึกษาสงเคราะห์พิเศษ สงเคราะห์ตามเขตการศึกษา และส่วนราชการอื่นๆ
  เด็ก เยาวชน
  ภาคใต้
 • เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาและส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคใต้
 • สนับสนุนกิจกรรมของสโมสรไลออนส์ นครศรีธรรมราชส่งเสริมกิจกรรมการกุศลและสาธารณประโยชน์
  เด็ก เยาวชน
  ภาคใต้
 • พัฒนาคนหนุ่มสาวให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี นำพาองค์กรบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นแกนนำในการประพฤติตนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่ดีของสังคม
  เด็ก เยาวชน
  ภาคใต้
 • 1. ส่งเสริมการศึกษาศาสนาศีลธรรมและกีฬา 2. จัดบริการห้องสมุดสำหรับประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ภาคใต้
 • ช่วยเหลือนำผู้ป่วย,ผู้บาดเจ็บ จากที่เกิดเหตุส่งโรงพยาบาลฟรีตลอด 24 ชั่วโมง และให้ความช่วยเหลือในด้านสาธารณะภัยต่าง ๆ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคใต้
 • การพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิด กฎหมายกำหนดให้ศาลคำนึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนซึ่งการได้รับการอบรมสั่งสอนสงเคราะห์ให้กลับตนเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการลงโทษคดีครอบครัวคำนึงถึงความสงบและการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเป็นสำคัญ
  เด็ก เยาวชน
  ภาคใต้
 • โครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิด้านสังคมและเศรษฐกิจ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน -สนับสนุนด้านอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน -จัดทำแปลงเกษตรผสมผสานให้กับโรงเรียนโดยชุมชนให้ชุมชนร่วมกับโรงเรียนและผู้นำท้องถิ่น -สนับสนุนกองทุนด้านการศึกษาชุมชน บทบาทของสตรีด้านเศรษฐกิจเช่น ส่งเสริมอาชีพ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ภาคใต้
 • โครงการดูแลนักท่องเที่ยวทางทะเล -จัดอาสาสมัครช่วยเหลือ
  สิ่งแวดล้อม
  ภาคใต้
 • ส่งเสริมความรู้แก่กลุ่มผู้เดินเรือและจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
  สิ่งแวดล้อม
  ภาคใต้
 • ให้ความรู้ด้ารการบริการจัดการชุมชน หรือหน่วยงานของเอก รัฐเกี่ยวกับผู้นำชุมชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ภาคใต้
 • เพื่อรวบรวมเครือข่าย เครือญาติ วัฒนธรรมภูเก็ตเพื่อเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมจังหวัด
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • กิจกรรมหลักช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ
  เด็ก เยาวชน
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคใต้
 • 1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย,อุบัติเหตุ , ฉุกเฉิน ,ช่วยเหลือผู้ป่วยบนท้องถนน 2. ด้านสาธารณะกุศลที่เป็นส่วนรวม 3. ให้ความร่วมมือกับทางราชการด้านต่าง ๆ 4. ด้านพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคใต้
 • เพื่อรวบรวมสมาชิกและช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลประสานงาน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ภาคใต้
 • ส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ภาคใต้
 • เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มสมาชิกถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
  สิ่งแวดล้อม
  ภาคใต้
 • 1.วันสตรีไทย 2. สัมนาเพื่อนำสตรีเข้าสู่การเมืองทุกสมัย 3. เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น
  สตรี สิทธิสตรี
  ภาคใต้