ภาคใต้

 • ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) และอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) หน้าที่หลัก 1.การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.การแก้ไขปัญหายาเสพติด 3.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 4.การรณรงค์แก้ไขและป้องกันปัญหาโรคเอดส์
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  ภาคใต้
 • ป้องกันเด็กทุกคนในจังหวัดภูเก็ตให้รอดพ้นจากการถูกละเมิดสิทธิช่วยเหลือเด็กที่ได้รับอันตรายได้ทันท่วงทีรวดเร็ว และเป็นระบบให้บริการด้านการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
  เด็ก เยาวชน
  ภาคใต้
 • เพื่อประสานความสามัคคีเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • เพื่อรวมสมาชิกช่วยเหลือการกุศล การกุศลการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • ช่วยเหลือผู้พิการนักเรียนยากจนผู้ประสบภัย
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคใต้
 • เพื่อส่งเสริมมิตรภาพความสำคพันธ์อันดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันในบรรดานักธุรกิจและวิชาชีพเพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนกันในบรรดาสตรี นักธุรกิจเพื่อเชิดชูเกียรและสถานภาพของสตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้วิชาชีพให้อยู่ในระดับอันเหมาะสม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • ฝึกหัดให้มีความรู้และความชำนาญในการ ป้องกันตัวเองและประเทศชาติจัดให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานของกรมการรักษาดินแดนทำหน้าที่รักษาสมบัติและวัฒนธรรมของชาติ
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • ฝึกหัดให้มีความรู้และความชำนาญในการ ป้องกันตัวเองและประเทศชาติจัดให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานของกรมการรักษาดินแดนทำหน้าที่รักษาสมบัติและวัฒนธรรมของชาติ
  สิ่งแวดล้อม
  ภาคใต้
 • ช่วยเหลือสมาชิกและสังคมรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามสนับสนุนการศึกษาของชุมชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • ให้ความรู้แก่สมาชิกเข้าใจต่องานอาสาสมัครงานสังคมสงเคราะห์การพัฒนาสังคม ศึกษาปัญหาสังคม นำผลการศึกษาเสนอต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจ.ภูเก็ต
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • -เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสร้างสุขภาพการป้องกันและการเฝ้าระวังโรคต่าง ๆ ของสมาชิกทุกด้าน -ส่งเสริมและจัดให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -สนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาแก่สมาชิกและบุตร-ธิดา
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • บริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ภาคใต้
 • 1. ให้คำแนะนำแก่ชมรมผู้สูงอายุ สมาชิกในการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงและอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกได้แก่ การเยี่ยมเยียนสมาชิกชมรม 16 อำเภอ 2. ให้การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถแก่สมาชิกในการดูแลสุขภาพกาย-จิต 3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ และการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุออกกำลังกาย เล่นกีฬา เช่นการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุประจำปี
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • 1.ส่งเสริมประเพณี 2. ช่วยเหลือกิจกรรมวันเด็ก 3. รวมคนตระกูลแต้จิ้ว 4. ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกด้วยกัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคใต้
 • ให้ความรู้ทางด้านแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาไทย ร่วมออกหน่วยช่วยเหลือประชาชนร้วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาล ต.ควนลัง ให้ความรู้การแพทย์แผนไทยและการนวดไทยหับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระหว่างสาขา สมาคมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ภาคใต้
 • เป็นที่รวมผู้นำทางธรุกิจและวิชาชีพในท้องถิ่นซึ่งให้การ บริการแก่เพื่อนมนุษย์ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานจรรยาบรรณในทุกอาชีพช่วยสร้างไมตรีและสันติสุขระหว่างกัน
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยน์การดำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลัก
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • เพื่อรวมสมาชิกและจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้
 • รายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ข้าราชการสามารถไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่คิดเป็นวันลา เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี โดยสามารถไปอาสาสมัครกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การสวัสดิการสังคมทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม และองค์กรสาธารณประโยชน์
  ภาคใต้