ภาคใต้

 • ส่งเสริมการท่องเที่ยว,การใช้งานซอฟแวร์โอเพ่นซอร์ส,และกิจกรรมอื่นๆ
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ศาสนา จริยธรรม
  ภาคใต้
 • ให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
  ชีวิตและสุขภาพ
  ภาคใต้