กรุงเทพมหานคร

 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กรุงเทพมหานคร
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  กรุงเทพมหานคร
 • เป็นอาสามัครแจ้งหรือร้องทุกข์เรื่องต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  กรุงเทพมหานคร
 • ผู้ประสบภัยพิบัติ
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กรุงเทพมหานคร
 • ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยของ ผู้ที่อยู่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร
  ชีวิตและสุขภาพ
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  กรุงเทพมหานคร
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กรุงเทพมหานคร
 • สิ่งแวดล้อม
  กรุงเทพมหานคร
 • ชีวิตและสุขภาพ
  ศาสนา จริยธรรม
  กรุงเทพมหานคร
 • อาสาสมัครใช้ความรู้และทักษะด้านศิลปะสอนเด็กและบุคคลทั่วไปทุกวันเสาร์
  ศิลปวัฒนธรรม
  กรุงเทพมหานคร
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  กรุงเทพมหานคร
 • อาสาสมัครนำชมมรดกของชาติ ผู้สนใจต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบก่อนเป็นอาสาสมัครนำชมในวันเปิดทำการที่ท่านสะดวก
  ศิลปวัฒนธรรม
  กรุงเทพมหานคร
 • ร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาชนบท เป็นอาสาสมัครพัฒนาชนบทในด้านต่างๆ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  กรุงเทพมหานคร
 • กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กรุงเทพมหานคร
 • แจ้งเหตุละเมิดสิทธิสตรีและการค้ามนุษย์ รายงานเมื่อพบเห็นการละเมิดสิทธิสตรีในรูปแบบต่างๆ เช่น การคุกคามทางเพศ สามีทำร้ายทุบตี ถูกล่อลวง บังคับค้าประเวณี ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  กรุงเทพมหานคร