กรุงเทพมหานคร

 • ส่งเสริมให้สตรีได้รับความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม และส่งเสริมความรู้ความสามารถของสตรีในการประกอบวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เด็ก ที่ด้อยโอกาส โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้ ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรี เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนสำหรับผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระ เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมทักษะทางวิชาชีพให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและผู้ สนใจทั่วไปบ้านเพื่อนใจวัยทีน เปิดโลกความรู้ เปิดโลกความรัก มุ่งให้ความรู้กับเยาวชนโดยผ่านกิจกรรม โดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และอนามัยเจริญพันธุ์ร้อยละ 27 ของคนไทยทั้งประเทศเป็นวัยรุ่น (10-24 ปี)
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กรุงเทพมหานคร
 • ชีวิตและสุขภาพ
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  กรุงเทพมหานคร
 • บริการทางสังคม
  สตรี สิทธิสตรี
  กรุงเทพมหานคร
 • ช่วยเหลือสัตว์
  กรุงเทพมหานคร
 • อาสาอ่านหนังสืออัดใส่เทปให้คนตาบอด
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กรุงเทพมหานคร
 • ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสภาทนายความ ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กรุงเทพมหานคร
 • สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  กรุงเทพมหานคร
 • บริการทางสังคม
  เด็ก เยาวชน
  กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรมทำดีที่สภากาชาดไทย 4 บุญ ในหนึ่งวัน บริจาคกระจกตา (หลังเสียชีวิต) บริจาคอวัยวะ และบริจาคเลือดที่สภากาชาด
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  กรุงเทพมหานคร
 • บริการสังคมทั่วไป
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  กรุงเทพมหานคร
 • ผู้ประสบภัยพิบัติ
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศิลปวัฒนธรรม
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กรุงเทพมหานคร
 • อาสาสมัครดูแล พูดคุย เล่น ให้ความอบอุ่นกับเด็ก จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก จัดกิจกรรมสำหรับเด็กชายอายุประมาณ 5-20 ปี เลี้ยงอาหาร หรือบริจาคเงินเป็นค่าอาหาร สำหรับเด็กชายอายุประมาณ 5-20 ปี
  เด็ก เยาวชน
  กรุงเทพมหานคร
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  กรุงเทพมหานคร
 • เยี่ยมและร่วมทำกิจกรรมกับคนชรา อาสามาร่วมทำกิจกรรมต่างๆได้ทุกวัน กิจกรรมนันทนาการ เช่น รำไทเก็ก ลีลาศ ออกกำลังกาย หรือจะช่วยทำกายภาพบำบัดโดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ช่วยป้อนข้าว เปลี่ยนผ้าอ้อมให้คุณยาย หรืออ่านข่าวให้ฟังทุกเช้า
  คนชรา ผู้ยากไร้
  กรุงเทพมหานคร
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กรุงเทพมหานคร
 • เทคโนโลยี สารสนเทศ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กรุงเทพมหานคร