กรุงเทพมหานคร

 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  กรุงเทพมหานคร
 • ให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์โดยนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ปรึกษาปัญหาโรคเอดส์ ปรึกษาปัญหาชีวิต ครอบครัว วัยรุ่น และสุขภาพจิตทั่วไป ช่วยงานด้านต่างๆ ของศูนย์
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  กรุงเทพมหานคร
 • เยี่ยมและร่วมทำกิจกรรมกับคนชรา เช่น ดนตรี กีฬา พูดคุย บริจาคของใช้ประจำวันสำหรับคนชรา สายส่งอาหารไซลิงค์สำหรับให้อาหาร ยาทาภายนอกแก้อาการปวดกล้ามเนื้อ เป็นต้น ติดต่อล่วงหน้า เพื่อขอทราบของที่ต้องการ และนัดหมายการเยี่ยม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  กรุงเทพมหานคร
 • เยี่ยมและร่วมทำกิจกรรมกับคนชรา เช่น ดนตรี กีฬา พูดคุย บริจาคของใช้ประจำวันสำหรับคนชรา สายส่งอาหารไซลิงค์สำหรับให้อาหาร ยาทาภายนอกแก้อาการปวดกล้ามเนื้อ เป็นต้น ติดต่อล่วงหน้า เพื่อขอทราบของที่ต้องการ และนัดหมายการเยี่ยม
  คนชรา ผู้ยากไร้
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กรุงเทพมหานคร
 • สตรี สิทธิสตรี
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ศิลปวัฒนธรรม
  ชีวิตและสุขภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  กรุงเทพมหานคร
 • บริจาคกระจกตาโดยสามารถบริจาคได้ทั้งคนสายตาปกติ ตาเหล่ ตาบอดสี สายตาสั้น ให้ผู้ที่เคยผ่าตัดต้อกระจก เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตาบอด ฯลฯ
  รับบริจาคอวัยวะ ร่างกาย
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  กรุงเทพมหานคร
 • ร่วมงานกับคลีนิคช่าง ช่วยให้คำปรึกษาประชาชนด้านวิศวกรรมแก่คนทั่วไป
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  กรุงเทพมหานคร
 • รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับเยาวชน นักการศึกษา ผู้นำชุมชน และองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ สามารถสนับสนุนมูลนิธิฯได้ อาทิ สมัครสมาชิกนิตยสารโลกสีเขียว หรือเข้าร่วมโครงการสมาชิกอุปถัมภ์
  สิ่งแวดล้อม
  กรุงเทพมหานคร
 • อาสาฝึกสอนอาชีพให้แก่ผู้ป่วยจิตเวช ส่งเสริม และสนับสนุนการบริการผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยติดสารเสพติดของโรงพยาบาลศรีธัญญา, พัฒนาวิชาการเพื่อ พัฒนาการบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีธัญญา
  เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  กรุงเทพมหานคร
 • ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  กรุงเทพมหานคร
 • รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กรุงเทพมหานคร
 • โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ โครงการอาหารกลางวัน โครงการบัตรเติมเงินช่วยน้อง โครงการฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ โครงการสะพานสายรุ้ง โครงการสื่อสู่สังคม
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กรุงเทพมหานคร
 • รับบริจาคเสื้อผ้ามือสองคุณภาพดีเพื่อช่วยระดมทุนพัฒนาอาชีพแก่เด็กพลัดถิ่น นำรายได้เข้าสู่โครงการเสื้อผ้ามือสองเพื่อน้องพลัดถิ่น เด็กและเยาวชนชนบทที่ด้อยโอกาส บริจาคคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้น้อง รับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับโปรแกรมปัจจุบันได้ เพื่อนำไปใช้ในโครงการ “หนึ่งบริษัทหนึ่งคอมพิวเตอร์เพื่อเยาวชนคนงาน”
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กรุงเทพมหานคร
 • อาสาสมัคร ร่วมรณรงค์ “เมาไม่ขับ” ติดต่อขอสติ๊กเกอร์ เมาไม่ขับมาติดรถ ช่วยประชาสัมพันธ์ บริจาคกองทุนเพื่อเหยือ"เมาแล้วขับ"
  ชีวิตและสุขภาพ
  กรุงเทพมหานคร
 • บริจาคเพื่อช่วยชีวิตสัตว์ วางแนวทาง แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด โดยจัดโครงการต่างๆ เช่น โครงการกู้ภัย กู้ชีพสุนัขจรจัด โครงการศูนย์พักฟื้นสุนัขจรจัด โครงการรณรงค์ทำหมันแก่สุนัขจรจัด เป็นต้น
  ช่วยเหลือสัตว์
  กรุงเทพมหานคร
 • แจ้งเบาะแสการทารุณกรรมสัตว์/ ช้าง ช่วยเหลือช้างให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและในที่สุดสามารถดำรงพันธุ์และปรับตัวอยู่ในสภาพธรรมชาติได้ รวมทั้งช่วยเหลือผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับช้าง (ผู้เลี้ยงช้าง, นักวิจัยช้าง, สัตวแพทย์ช้าง ฯลฯ) และเผยแพร่ข้อมูลและรายงานสถานการณ์ช้างสู่สาธารณชน โดยมีกิจกรรมหลักๆ เช่น โครงการโรงพยาบาลช้าง, โครงการสัตวแพทย์สัญจร ช่วยกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือช้างและสัตว์ป่า เป็นต้น
  ช่วยเหลือสัตว์
  กรุงเทพมหานคร