กรุงเทพมหานคร

 • รายงานเมื่อพบเห็นการละเมิดสิทธิสตรีในรูปแบบต่างๆ เช่น การคุกคามทางเพศ สามีทำร้ายทุบตี ถูกล่อลวง บังคับค้าประเวณี ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
  สตรี สิทธิสตรี
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กรุงเทพมหานคร
 • พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลความเจริญ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  กรุงเทพมหานคร
 • บริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับเด็กเล็กและเด็กโต บริจาคสิ่งของขาดแคลน อาหาร ของใช้ประจำวัน หนังสือ เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา บริจาคเงินและสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน กีฬา ศิลปะ เครื่องเขียน ฯลฯ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  กรุงเทพมหานคร
 • ให้ทุนการศึกษา และอุปการะเด็กแบบชั่วคราว-ถาวร บริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับเด็กเล็กและเด็กโต โครงการศูนย์พัฒนา/อบรมเด็กก่อนวัยเรียน โครงการอาหารกลางวันและเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
  เด็ก เยาวชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กรุงเทพมหานคร
 • บริจาคและร่วม สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต ศูนย์กลางการรับบริจาคออนไลน์ http://e-charity.thai.com, http://www.thaigiving.org
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กรุงเทพมหานคร
 • เทคโนโลยี สารสนเทศ
  กรุงเทพมหานคร
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  กรุงเทพมหานคร
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  กรุงเทพมหานคร
 • อาสาจัดค่ายศิลปะ ส่งเสริมความรักในงานศิลปะด้านต่างๆ และจัดทำหนังสือเพื่อเด็กและเยาวชน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่คุณธรรมให้กับเยาวชน ให้สามารถก้าวข้ามกรอบความคิด และอุปสรรคทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจ และมิตรภาพระหว่างเพื่อนมนุษย์ในทุกสังคม โดยจัดกิจกรรมค่ายศิลปะ “Art for All” ในระดับประเทศ อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและจัดการค่าย
  ศิลปวัฒนธรรม
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  กรุงเทพมหานคร
 • ช่วยเหลือสัตว์
  กรุงเทพมหานคร
 • กรุงเทพมหานคร
 • รณรงค์สร้างความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  กรุงเทพมหานคร
 • บริจาคหนังสือสำหรับห้องสมุดเพื่อเด็กด้อยโอกาส รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน โดยการนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ
  เด็ก เยาวชน
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  กรุงเทพมหานคร
 • อาสาสมัครงานด้านเอกสาร งานแปลจากไทยเป็นอังกฤษ พิมพ์ข้อมูล และ สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเด็กทุนในชุมชนแออัด เยี่ยมเยียน สัมภาษณ์เด็กทุนในชุมชนแออัด
  เด็ก เยาวชน
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  กรุงเทพมหานคร
 • สนับสนุนงานอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก และด้านตะวันตก และสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
  สิ่งแวดล้อม
  กรุงเทพมหานคร