กรุงเทพมหานคร

 • ร่วมเป็นอาสาสมัครทำงานด้านต่างๆและบริจาคสนับสนุนกิจกรรม ร่วมเข้าอบรมเทคนิคต่างๆเพื่อพัฒนาการละครร่วมกับทางมูลนิธิ และเป็นอาสาสมัครด้านต่างๆ ทั้งนักแสดง เบื้องหลัง เอกสาร เว็บไซต์ สิ่งพิมพ์ ข้อมูล วิทยากร นำสันทนาการ
  ศิลปวัฒนธรรม
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  กรุงเทพมหานคร
 • ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชน จัดโครงการต่างๆ เช่น โครงการศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาเด็ก
  เด็ก เยาวชน
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  ชีวิตและสุขภาพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กรุงเทพมหานคร
 • อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ และประสานงานกิจกรรมตามชุมชนและครอบครัว อาสาเป็นครอบครัวทดแทนสำหรับเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ มีหลายประเภท อาทิ เฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เฉพาะในช่วงปิดเทอม ฉุกเฉิน ( 7วัน ) ชั่วคราว (ไม่เกิน 1-3 เดือน ) ระยะยาว และสนับสนุนให้กำลังใจแก่เด็กด้วยการเขียนจดหมายบำบัด
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  กรุงเทพมหานคร
 • เผยแพร่พุทธศาสนา อบรมจริยธรรมแก่เด็ก อบรมจริยธรรม ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติ ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน และขาดแคลน
  เด็ก เยาวชน
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ศาสนา จริยธรรม
  กรุงเทพมหานคร
 • สิ่งแวดล้อม
  กรุงเทพมหานคร
 • ช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีติดเชื้อ และบุตรในชุมชน
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  กรุงเทพมหานคร
 • รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับมหาชน ได้เข้าใจถึงคุณค่าของเขาใหญ่ และวิถีทางที่จะใช้ประโยชน์จากเขาใหญ่โดยยั่งยืน รวมทั้งการสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชนในการมองผืนป่าทั่วไป รวมทั้งเฝ้าระวังอันตรายที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ป่า สัตว์ป่า แหล่งต้นน้ำลำธาร ภูมิทัศน์ธรรมชาติ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์เขาใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  กรุงเทพมหานคร
 • รับคนพิการเข้าทำงาน และอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากคนพิการ หาและประกาศรับสมัครคนพิการเข้าร่วมทำงาน และช่วยประสานงานรับอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือคนพิการ และ ให้คำปรึกษา สวัสดิการ ส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนกีฬาคนพิการและเผยแพร่ข้อมูลคนพิการไทย
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  กรุงเทพมหานคร
 • ให้คำปรึกษา แก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศ บ้านพักฉุกเฉิน เป็นที่พักพิงชั่วคราวทั้งทางกายและใจให้แก่ผู้หญิง และเด็กที่เดือดร้อนซึ่งประสบปัญหาครอบครัว ท้องเมื่อไม่พร้อม ถูกข่มขืน ติดเชื้อ HIV/AIDS สามีทิ้งหรือทำร้ายร่างกายและจิตใจโดยให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย อาหาร ดูแล สุขภาพอนามัย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ทักษะชีวิตและกำลังใจ
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด
  กรุงเทพมหานคร
 • ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิ และถูกทารุณกรรมในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการฟื้นฟูด้านร่างกายและจิตใจ
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  ชีวิตและสุขภาพ
  กรุงเทพมหานคร
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  กรุงเทพมหานคร
 • จัดงานวันเกิดร่วมกับเด็กกำพร้าและถูกทอดทิ้ง หรือจัดงานวันเกิดของตัวเองหรือร่วมเป็นเจ้าภาพงานวันเกิดของเด็ก ที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น บริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับเด็กเล็กและเด็กโต
  เด็ก เยาวชน
  กรุงเทพมหานคร
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กรุงเทพมหานคร
 • ให้ทุนการศึกษา และอุปการะเด็กแบบชั่วคราว-ถาวร บริจาคสิ่งของขาดแคลน อาหาร ของใช้ประจำวัน หนังสือ เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา ช่วยงานแปล ล่าม ประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครแปลเอกสารให้ผู้อุปการะเด็กชาวต่างชาติ เลี้ยงอาหารเด็ก หรือบริจาคเงินเป็นค่าอาหาร
  เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ศาสนา จริยธรรม
  กรุงเทพมหานคร
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  กรุงเทพมหานคร