กรุงเทพมหานคร

 • รับบริจาคกระดาษที่ใช้แล้วทั้ง 2 หน้า เพื่อนำไปให้นักเรียนตาบอดใช้กับการเรียนการสอนที่เป็นภาษาเบลล์
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กรุงเทพมหานคร
 • ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  กรุงเทพมหานคร
 • บริจาคเงินเพื่อร่วมกันผลักดันการช่วยเหลือสัตว์ป่า
  ช่วยเหลือสัตว์
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  กรุงเทพมหานคร
 • อาสาสมัครอนุรักษ์ป่าไม้ ธรรมชาติและสัตว์ป่าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครปลูกป่ากับมูลนิธิฯดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์คุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืช
  ช่วยเหลือสัตว์
  สิ่งแวดล้อม
  กรุงเทพมหานคร
 • บริจาคเงิน หรือช่วยซื้อสินค้าเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษา หนังสือสำหรับเด็กนักเรียนและชาวบ้านเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษา โครงการทุนการศึกษาพร้อมจักรยาน โครงการโรงเรียนเกษตรแลกเปลี่ยนเพื่ออาหารกลางวันระหว่างโรงเรียน โครงการเทคโนโลยีสู่โรงเรียนในชนบทห่างไกล
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  กรุงเทพมหานคร
 • ซื้อส.ค.ส. ของจุกจิก ก็ช่วยโลกได้ อาสาสมัคร จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ ค่ายกระต่ายตื่นตัว ครั้งที่ 3-4
  สิ่งแวดล้อม
  กรุงเทพมหานคร
 • ร่วมรณรงค์ ป้องกันการกระจายของสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม และหยุดการปนเปื้อนจีเอ็มโอสู่สิ่งแวดล้อมและอาหาร ปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม เปิดโปงและหยุดยั้งอาชญากรรมต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเร่งรัดการพัฒนาที่สะอาดด้วยวิธีเปิดเผย สร้างสรรค์ บนพื้นฐานของสันติวิธี
  สิ่งแวดล้อม
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  กรุงเทพมหานคร
 • สิ่งแวดล้อม
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  ศิลปวัฒนธรรม
  กรุงเทพมหานคร
 • คนชรา ผู้ยากไร้
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  กรุงเทพมหานคร
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  สิ่งแวดล้อม
  กรุงเทพมหานคร
 • อาสาสมัครนำชมมรดกของชาติ ผู้สนใจต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบก่อนเป็นอาสาสมัครนำชมในวันเปิดทำการที่ท่านสะดวก
  ศิลปวัฒนธรรม
  กรุงเทพมหานคร
 • อาสาสมัครสร้างบ้านดิน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยสี่ เรื่อง อาหาร ยา เสื้อผ้า และที่อยู่อาศัย โดยมีความเชื่อมั่นว่าปัจจัยสี่เหล่านี้สามารถนำพืชพันธ์ พื้นบ้าน มาแปรรูปได้ มีความสนใจเป็นพิเศษด้านการอนุรักษ์พันธ์พืชพื้นบ้าน และการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งสามารถจัดหาวัตถุดิบต่างๆ ได้ง่ายรอบๆ ตัว
  สิ่งแวดล้อม
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  กรุงเทพมหานคร
 • อาสาบริจาคสิ่งของเพื่อ เครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่บ้านพักฉุกเฉิน รวมไปถึงการหาทำเลที่ตั้งกล่องรับบริจาคสิ่งของจากหน่วยงานต่าง รับบริจาคเงินและปัจจัยสี่ สำหรับเด็กหญิงแรกเกิด เด็กหญิงนอกสมรส ไปจนถึงสตรีที่ถูกทารุณกรรม
  สตรี สิทธิสตรี
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  รับบริจาคเงิน สิ่งของ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  กรุงเทพมหานคร