กรุงเทพมหานคร

 • เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  กรุงเทพมหานคร
 • สิ่งแวดล้อม
  กรุงเทพมหานคร
 • พัฒนาชุมชนและชนบท
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  สิ่งแวดล้อม
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  กรุงเทพมหานคร
 • การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  กรุงเทพมหานคร
 • สุขภาพอนามัย ส่งเสริมอาชีพ การทำงานมีรายได้ การท่องเที่ยว นันทนาการ
  คนชรา ผู้ยากไร้
  ชีวิตและสุขภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  กรุงเทพมหานคร
 • อาสาสำรวจสถานที่หรือส่งข้อมูลความพร้อมและการอำนวยความสะดวกของสถานที่ต่างๆ ในการรองรับคนพิการ อาสาสำรวจสถานที่หรือส่งข้อมูลความพร้อมและอำนวยความสะดวกของสถานที่ต่างๆ ในการรองรับคนพิการผ่านอาสาสมัครเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคนปกติและคนพิการ โดยการร่วมกิจกรรมสำรวจสถานที่ หรือส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต
  ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
  กรุงเทพมหานคร
 • ทนายอาสา ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือ ด้านกฎหมายเพื่อคนไร้สัญชาติ
  ชนกลุ่มน้อย ชาวต่างด้าว
  บ้าน ที่อยู่อาศัย
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กรุงเทพมหานคร
 • ช่วยเหลือสัตว์
  กรุงเทพมหานคร
 • สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ส่งเสริมวิชาชีพ
  กรุงเทพมหานคร
 • สิ่งแวดล้อม
  สันทนาการ การท่องเที่ยว
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  คนชรา ผู้ยากไร้
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  กรุงเทพมหานคร
 • บริจาคความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  กรุงเทพมหานคร
 • สามารถไปเขียนบทความสารานุกรมเกี่ยวกับความรู้ที่ต้องการบริจาคได้ที่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.wikipedia.org
  เทคโนโลยี สารสนเทศ
  กรุงเทพมหานคร
 • TRN รับอาสาสมัครลงพื้นที่เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงในชนบทยากจนด้วย ICT Biotech และวิทยาการด้านอื่นๆ (Thai rural Net)
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  กรุงเทพมหานคร
 • เด็ก เยาวชน
  กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรมอาสาสมัครและโครงการที่มี
  เด็ก เยาวชน
  พัฒนาชุมชนและชนบท
  การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
  ชีวิตและสุขภาพ
  กรุงเทพมหานคร
 • กิจกรรมอาสาสมัครและโครงการที่มี
  เด็ก เยาวชน
  สตรี สิทธิสตรี
  คนชรา ผู้ยากไร้
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
  กรุงเทพมหานคร